Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen praktijk voetverzorging Het Loo en een cliënt waarop praktijk voetverzorging Het Loo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen Praktijk voetverzorging Het Loo
  Praktijk voetverzorging Het Loo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Praktijk voetverzorging Het Loo zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de afgesproken behandeling aan de cliënt berekend worden.
 4. Betaling
  Praktijk voetverzorging Het Loo vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen zijn 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk aanwezig. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet praktijk voetverzorging Het Loo vóór de eerste behandeling van alle gegevens, die noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Praktijk voetverzorging Het Loo neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Praktijk voetverzorging Het Loo behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Praktijk voetverzorging Het Loo zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.
 6. Geheimhouding
  Praktijk voetverzorging Het Loo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, praktijk voetverzorging Het Loo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  Praktijk voetverzorging Het Loo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat praktijk voetverzorging Het Loo is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk voetverzorging Het Loo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 8. Beschadiging & diefstal
  Praktijk voetverzorging Het Loo heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Praktijk voetverzorging Het Loo meldt diefstal altijd bij de politie.